• فروش بهترینهای املاک
  • Solutions for a small planet

فروش ویلا شهرکی در رویان کمر بندی ونوش  سند شش دانگ 1250 متر زمین 480 متر بنا  2.700  م 

فروش ویلا شیک و مججل در رویان داخل شهرک با مشعات زیاد  860 متر زمین 470 متر بنا 4 خوابه  3.200  

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش داخل شهرک خوب با مشاعات زیاد سند شش دانگ 650 متر زمین 320 متر بنا  4 خوابه  1.700 میلیون 

فروش ویلا در رویان داخل یکی از شهرک های زیبا با مشاعات خوب واقع در کمر بندی ونوش دارای ستن شش دانگ  1.800 م 

فروش ویلا در رویان کمر بندی ونوش 390 متر زمین 160 متر بنا 550 میلیون  

فروش ویلا در رویان دامنه نارنج بن 350 متر زمین 120 متر بنا  550 میلیون  

فروش ویلا در رویان دامنه نارنج بن 200 متر زمین 180 متر بنا 600 میلیون  

فروش ویلا داخل شهرک در رویان نارنج بن 300 متر زمین 200 متر بنا 600 

فروش ویلا در شمال رویان دامنه نارنج بن 380 متر زمین 250 متر بنا 4 خوابه مبله 1.200 

فروش ویلا در رویان منطقه وازیوار 325 متر زمین 250 متر بنا  600 میلیون  

فروش ویلا در رویان داخل مجتمع 385 متر زمین 250 متر بنا 3 خوابه یک مستر 750 میلیون  

فروش ویلا در رویان نزدیک دریا و جاد کناره 400 متر زمین 360 متر بنا 4 خوابه سند و جواز  700 میلیون   

فروش 3 واحد ویلا در منطقه اعیانی نشین رویان دامنه نارنج بن  هر ویلا 1000 نتر زمین  600 متر بنا      3.300 

فروش ویلا در شمال رویان علویکلا  300 متر زمین 260 متر بنا  1.200 

فروش ویلا شیک و کجلل در شمال رویان  324 متر زمین 270 متر بنا  1.300